Advokátska kancelária Lichner Legal s.r.o. je rodinná kancelária, poskytujúca právne služby od roku 2013.

Naša vysoká odbornosť, precíznosť, profesionalita, lojalita a zohratosť sú zárukou spokojnosti našich klientov s našimi službami.

Veríme, že sa stanete jedným z nich.


Naša advokátska kancelária poskytuje klientom právne služby vo všetkých právnych oblastiach. Ťažiskovou činnosťou kancelárie je zastupovanie klientov v sporových a trestných konaniach pred súdmi (resp. orgánmi činnými v trestnom konaní) a poskytovanie právnych služieb v oblasti obchodného práva.

 
Členovia advokátskej kancelárie disponujú v súhrne praxou najmä v nasledovných oblastiach:
 • poskytovanie komplexných právnych služieb pre významnú spoločnosť v priemyselnej výrobe – najmä korporátna, pracovnoprávna a zmluvná agenda 
 • zastupovanie klientov v občianskoprávnych, obchodnoprávnych a pracovnoprávnych konaniach pred súdmi – vo veciach nárokov na náhradu škody, nárokov z vád, nárokov z bezdôvodného obohatenia, náhrad nemajetkovej ujmy v peniazoch, neplatného skončenia pracovného pomeru, určenia trvania pracovného pomeru a iné
 • zastupovanie klientov v trestných konaniach – či už ako obvinených, a to predovšetkým vo vzťahu k ekonomickej kriminalite, alebo ako poškodených pri uplatňovaní svojich nárokov v trestnom konaní
 • zastupovanie klientov pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy – najmä pred stavebným úradom, okresným úradom, Sociálnou poisťovňou, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a Úradom verejného zdravotníctva SR
 • skúsenosti s projektmi a transakciami – vrátane posudzovania vecného a právneho stavu nadobúdaného subjektu („due dilligence“) a komplexného nastavenia a zabezpečenia právnej stránky realizácie transakcie (vrátane schvaľovacieho procesu)

2017

 • klientovi bola právoplatne priznaná náhrada škody vo výške 222.696 Eur s prísl.
 • klient sa právoplatne domohol vlastníckeho práva k žalovaným nehnuteľnostiam
 • voči klientovi bola právoplatne zamietnutá žaloba o zaplatenie náhrady škody vo výške 22.755 s prísl.
 • voči klientovi bola právoplatne zamietnutá žaloba o zaplatenie 55.216 Eur s prísl.
 • voči klientovi obvinenému z hospodárskeho trestného činu bolo právoplatne zastavené trestné stíhanie
 • klientovi sme pomohli zrealizovať akvizíciu dlhodobého obchodného partnera

 

Pripravujeme stanovisko k rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu.

Ján Lichner

Ján Lichner
absolvent Právnickej fakulty 
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Prax

 • 2005–2008 – advokátsky koncipient
 • od. r. 2009 – advokát s prevažným zameraním praxe na zastupovanie v sporových, trestných konaniach a vypracovávanie právnych analýz
 • zakladateľ Lichner Legal s.r.o.

Jazyky

angličtina – slovom a písmom

Michal Lichner


absolvent Právnickej fakulty
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Prax

 • 2012–2016 – advokátsky koncipient
 • od r. 2017 – advokát s prevažným zameraním praxe na korporátnu, zmluvnú agendu a zastupovanie v trestných konaniach 

Jazyky

angličtina – slovom a písmom
 

Lichner Legal s.r.o.

sídlo: Legionárska 7451/4, 911 01 Trenčín
IČO: 47 246 804
IČ DPH: SK2023707411
 
mobil: 0904 587 701
tel/fax: 032/649 49 83
e-mail: office@lichner-legal.sk
 
Meno a priezvisko:


Ako Vás kontaktovať(e-mail/telefón):


Dotaz:


Ako sa k nám dostanete

Tvorba webstránok od HULMAN design studio s.r.o.